התחברות

פלאשעון לוגו

תקנון

תקנון

ברוכים הבאים ל- Freedo.M (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י פרידום מערכות בע"מ (ע.מ: 516151032)  (להלן: “הנהלת  האתר” או “החברה”).
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

1. כללי

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ו/או השתתפות בתוכנית חבר מביא חבר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב לכל מטרה אחרת.
  11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
  12. הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר כי החברה או מי מטעמה רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS ו/או מכתב ו/או לפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר או בשירות. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לשלוח הודעת הסרה לכתובת דואר אלקטרוני support@freedo-m.com.

2. הרשמה לאתר

  1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים או להשתתף בתוכנית "חבר מביא חבר" יש להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, לרבות להשתתף בתוכנית "חבר מביא חבר" בין היתר, בכפוף להיותו מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין” או "המשתמש").
  3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המשתמש לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת שימוש באתר.
  4. בעת הרישום באתר על המשתמש להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המשתמש את הסיסמא, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה באתר אי מייל לשחזור הסיסמא.
  5. בעתיד אם וכאשר יבקש המשתמש לרכוש מוצרים נוספים, או להשתתף בתוכנית "חבר מביא חבר" יזוהה המשתמש לפי שם המשתמש והסיסמא שבחר.
  6. פרטי המשתמש יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המשתמש בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
  7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת מוצרים באתר

  1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרונית, בנוסף יש למסור את פרטי כתובת וכתובת למשלוח וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  4. מילוי כל הפרטים ואישור תנאי שימוש באתר (תקנון) מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן ו/או לאחר קבלת אישור מ-BIT כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה.
  7. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן ו/או דרך חשבון BIT כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
  8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM), BIT וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל. אם החליט המזמין לשלם באמצעות BIT, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-BIT. השימוש וקבלת האישור מ-BIT כפופים לתנאי השימוש של BIT.
  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי הפיי פאל או על ידי BIT או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה אך הוזמן, תהא הנהלת האתר מחויבת להשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או לבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
  10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
  11. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך 24 שעות מביצועה – יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה עליך לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע בעמוד צור קשר – support@freedo-m.com.

5. אספקה והובלת המוצרים

  1. אספקת המוצר ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת אתר הפיי פאל ו/או מ-BIT, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו על מנת שהמוצר יגיע במהירות.
  3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות בתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה בתחומי מדינת ישראל ותוך 30 ימי עסקים לחו"ל. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
  5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  6. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  7. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים. תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח של הנהלת האתר.
  8. בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
  9. קיימים שני דרכים לשילוח בארץ:
   1. משלוח עם שליח עד בית הלקוח או כל כתובת אחרת, שתרשם ככתובת למשלוח. במקרה זה המסירה תבוצע עד 4 ימי עסקים לאחר תיאום מול הלקוח. משלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים יסופקו עד 5 ימי עסקים לאחר תיאום מול הלקוח. אזורים חריגים לעניין סעיף זה הם יישובי רמת הגולן, גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים), יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה. בתקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, ייתכנו עיכובים בזמני ההפצה, כמו כן במהלך חודש נובמבר ותחילת דצמבר (חודש חגי האינטרנט).
   2. משלוח ללוקרים ונקודות חלוקה הפרוסים בפריסה ארצית והממוקמים בתחנות דלק, מרכזי קניות, קניונים, שכונות מגורים ועוד. באמצעות הלוקרים ונקודות החלוקה הללו מתאפשר ללקוח לקבל משלוחים בזמן שנוח לו, מבלי להמתין בבית לשליח. באמצעות שירות זה, המשלוח יסופק ללקוח תוך 5 ימי עסקים לאחר צאתו משארי החברה. לאחר הגעתה של החבילה ללוקר או לנקודת החלוקה, תשלח חברת הפצה מסרון ללקוח ובו מידע הנדרש לצורך איסוף החבילה. במידה והלקוח לא יגיע תוך 7 ימי עסקים לאיסוף החבילה מנקודת חלוקה/תוך 72 שעות לאיסוף החבילה מלוקר אוטומטי, היא תוחזר לחברה. למרות בחירתו של הלקוח את נקודת החלוקה, ייתכן ונקודת החלוקה תשתנה עקב עומס של חבילות בנקודת החלוקה שנבחרה, על פי דעת של חברת המשלוחים.
  10. משלוחים לחו"ל מתבצעים עד בית הלקוח או כל כתובת אחרת, שתרשם ככתובת למשלוח.
  11. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל ו/או באמצעות חשבון BIT. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע, סגר ו/או אירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  13. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  14. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר.
  15. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה והמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

6. ביטול רכישה מצד המזמין והחזרת המוצר לחברה

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

  1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל support@freedo-m.com תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. 
  2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  3. ביטול העסקה ע”י המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי במצב תקין ובאריזתו המקורית.
  4. המוצר לא יתקבל בחזרה על ידי החברה ולא יושב למזמין סכום ששולם על ידו בגין המוצר, אם נגרמו לו נזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, לשימוש לא נכון במוצר ובניגוד להוראות השימוש.
  5. במקרה של החזרת מוצר מעוצב אישית יושב למזמין סכום עבור הדגם הלא מעוצב בלבד. עלות בגין עיצוב אישי לא ניתנת להחזרה.
  6. לאחר קבלת הודעת הביטול ולאחר החזרתו של המוצר לחברה, יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן לא יושבו למזמין). במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם כן.

7. ביטול רכישה מצד החברה

  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. השתתפות בתוכנית "חבר מביא חבר"

  1. על מנת להשתתף בתוכנית "חבר מביא חבר" יש להירשם באמצעות הטופס המקוון המיועד לכך.
  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בניהול של תוכנית "חבר מביא חבר" על המשתמש למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם להשתתפות בתוכנית "חבר מביא חבר".
  4. פרטי המשתמש יעודכנו בהתאם לאמור בטופס פרטים אישיים המקוון באתר.
  5. לאחר ההרשמה לכל משתמש תופיע הפניה לקישור אישי במסך "הקישור שלי". בקישור זה ניתן להשתמש בכל מדיה ברחבי האינטרנט על מנת לפרסם את החברה ואת מוצריה.
  6. כל משתמש שיחליט להשתתף בתוכנית "חבר מביא חבר" הופך להיות סוכן של חברה.
  7. עבור כל לקוח שהופנה לאתר החברה וביצע רכישה באתר החברה באמצעות הפניה אישית, הסוכן יקבל עמלה.
  8. הנהלת האתר תנהל עבור כל סוכן את העמלות.
  9. פעם בחודשיים הנהלת האתר תבצע תשלומים לסוכניה.
  10. לאחר התשלום ישלח אל הסוכן באמצעות הדואר האלקטרוני אישור תשלום העמלות.
  11. התשלום לסוכנים בארץ יתבצע באמצעות BIT או העברה בנקאית. העמלות יועברו רק למספר הטלפון הנייד הרשום בכתובת לחיוב בחשבון לקוח. במקרה ומספר הטלפון הנייד לא נכון, העמלות לא יועברו לטלפון נייד אחר לאחר התשלום.
  12. התשלום לסוכנים בחו"ל יתבצע באמצעות העברה בנקאית בינלאומית.
  13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  14. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את תנאיה של תוכנית "חבר מביא חבר", לרבות שינוי גובה העמלה המשולמת לסוכן.
  15. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הן באופן ישיר והן באופן עקיף הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש בלתי חוקי ו/או הולם בחומר פרסומי של החברה ע"י משתתף בתוכנית "חבר מביא חבר" . לפיכך ובהתאם לזאת, לא תהיה לכל צד שלישי כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי הנהלת האתר.

9. זכויות יוצרים

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.freedo-m.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  4. אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור, לשווק, לצלם, להקליט, להשכיר רכיבים, תוכנה או רעיונות כלשהן ממוצרי החברה.
  5. אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור, לשווק, לצלם, להקליט, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מהחומר באתר זה בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  6. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  7. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

10. אחריות

  1. לפני הפעלת המוצר יש לקרוא היטב את הוראות השימוש.
  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אחראית לפעולתו התקינה של השעון בתקופת האחריות של 12 חודשים מיום הרכישה ושל כבל הטעינה בתקופת האחריות של 3 חודשים מיום הרכישה.
  3. החברה (ו/או מי מטעמה) אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי שימוש רגילים באספקת מתח שלא תעלה על 5V בזמן הטעינה.
  4. החברה (ו/או מי מטעמה) מתחייבת בתקופת האחריות לספק מוצר חלופי ללקוח ללא כל תשלום, כתוצאה מפגם בייצור לאחר החזרת מוצר פגום למשרדי החברה.
  5. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, לשימוש לא נכון במוצר ובניגוד להוראות השימוש.
  6. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, לפתיחתם, תיקונם, פירוקם, הרכבתם של המוצרים על ידי אדם שאינו הוסמך לכך על ידי החברה בכתב.
  7. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לפגיעה במוצרי החברה בזדון או לפגיעה פיזית במוצר כגון: מכה, שבר, הרטבה מכוונת או פגיעה כלשהי בציוד המחובר למוצר.
  8. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, ברק או כל אירוע של כוח עליון.
  9. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  10. החברה מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. המידע אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
  11. החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה או המלצה רפואית. מוצרי החברה אינם תרופה ואינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו. ההצהרות המפורסמות לגבי המוצרים לא נבדקו על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ו/או משרד הבריאות הישראלי. הסתמכות על המידע המפורט באתר היא על אחריות המשתמש בלבד ובכל מקרה החברה ממליצה להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישתו של מוצר כלשהו.
  12. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הן באופן ישיר והן באופן עקיף הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. לפיכך ובהתאם לזאת, לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי מפעילי האתר.
  13. החברה (ו/או מי מטעמה) לא יהיו אחראים בשום צורה, ולא יישאו במישרין או בעקיפין, בכל נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, כספי או אחר, אשר ייגרם ללקוח עקב ו/או כתוצאה מהשימוש במוצרי החברה או מהסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן ללקוחות. לפיכך ובהתאם לזאת, לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי החברה (ו/או מי מטעמה).
  14. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. לפיכך ובהתאם לזאת, לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי מפעילי האתר.

11. סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

12. דין ושיפוט

  1. בכל מקרה בו יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי אחת מההוראות המופיעות בתקנון זה בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות המופיעות בתקנון זה לעמוד בתוקפן.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) נצרת הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

Select your currency
he_ILעִבְרִית
Skip to content